นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นายจิรายุทธ สุวรรณสังข์ นางสาวกาญลดา บรรลุพงษ์ และนางสาวอรจิรา ติตติรานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ จากผลงานวิชาการเรื่อง “ภูมิศาสตร์แห่งอารมณ์: ถ้อยคำอารมณ์ผ่านทวิตเตอร์กับสุขภาวะของประชากรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก” ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ทุกคน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์อีกด้วย

https://www.chula.ac.th/news/45102/

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์