คณะอักษรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์อาวุโสและอาจารย์พิเศษผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ วังสระปทุม

อาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ได้แก่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
รองศาสตราจารย์ ดร. นววรรณ พันธุเมธา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี

ทั้งนี้ อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร อดีตนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง