คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund Thailand)

เนื่องในวันประชากรโลก (World Population Day) 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund Thailand) เพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ความเข้าใจระหว่างคนต่างช่วงวัยในสังคมสูงวัย โดยเน้นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตและการผลักดันการสร้างงานวิชาการและวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การนี้ ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ได้จัดประกวดคลิปวิดีโอขนาดสั้นในหัวข้อ “เชื่อมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ไปด้วยกัน” และผลการประกวดมีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ นางสาวซาเนีย กาขาว นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวกัลยกร บุญชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4

ท่านสามารถรับชมคลิปชนะเลิศได้ ที่นี่

UNFPA Thailand กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์