งาน “เทวาลัย ใจผูกพัน” แด่คณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ในโอกาสเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดงาน “เทวาลัย ใจผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ในโอกาสเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยผู้เกษียณฯ ปีนี้ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1) รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์)

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ไซมอน เจรามี ปีเตอร์ ไรท์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์ (สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก)

5) อาจารย์ ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช (ภาควิชาภาษาไทย)

6) คุณมาลี สังข์จุ้ย (ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)

งานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคลากรของคณะฯ ร่วมกันจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความบันเทิงแด่ผู้เกษียณฯ รวมถึงการกล่าวมุทิตาจิตจากคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และผู้ร่วมงาน เพื่อขอบคุณบุคลากรที่เกษียณฯ ทั้ง 6 ท่านที่ทำงานทุ่มเทเพื่อคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ตลอดมา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง