คณบดีคณะอักษรศาสตร์ต้อนรับท่านนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ต้อนรับท่านนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณคาวามูระ มากิ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและคณะได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสตรีกับนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 10 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอนโยบายทางด้านบทบาทของสตรีให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล