รองคณบดีฝ่ายวิชาการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร การรับเข้าศึกษาต่อ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คณะครูและนักเรียนนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อบูรณาการสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง