การบรรยายหัวข้อ “Religion, Race and Media Representation” โดย Associate Professor Dr.Jasjit Singh

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 Assoc.Prof.Dr.Jasjit Singh รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ Faculty of Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “Religion, Race and Media Representation” ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ Assoc.Prof.Dr.Jasjit Singh ยังได้ร่วมประชุมหารือกับรศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อ.ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล และผศ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิต การเตรียมหลักสูตร Double Degree และการสร้างกลุ่มวิจัยร่วมระหว่าง 2 สถาบัน รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการด้านอื่นๆ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์