การหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย Adam Mickiewicz ประเทศโปแลนด์ โดย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 คณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับคุณอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศโปแลนด์ และคุณดุลนิติ์ พันธ์เกษมสุข เลขานุการเอก ในการหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย Adam Mickiewicz ในประเทศโปแลนด์ โดยในอนาคตอาจมีแผนการร่วมกันในการสรรหาอาจารย์ผู้สอนและการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาต่อไป

การนี้ ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง