งานประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian TV Dramas and the Popular Mind in Southeast Asia” (hybrid event) ที่ De La Salle University กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 De La Salle University ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian TV Dramas and the Popular Mind in Southeast Asia” (hybrid event) ที่ De La Salle University กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายในหัวข้อ “Unveiling Asian Undead: Unraveling Ideological Encounters in Korean Zombie Narrative”

งานประชุมวิชาการนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 50 คน จากหลากหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย บราซิล เกาหลี ออสเตรเลีย และเวียดนาม โดย Dr.Anderson Lopes da Silva อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 2 panel หลักได้แก่ “The Field of Study of Thai Boys Love Series in Thai Academia” และ “Transcultural Consumption of Thai Boys Love Series in Latin America” โดย panel แรกได้รับเกียรติจากนักวิชาการไทย ได้แก่ รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และรศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ร่วมเสวนา ส่วน panel ที่ 2 ได้รับเกียรติจากนักวิชาการชาวบราซิล ได้แก่ Mr. Igor Leonardo Santana Torres (Federal University of Bahia) และ Dr. Ligia Prezia Lemos (University of São Paulo) และ Dr. Anderson Lopes da Silva (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และมีการบรรยายปิดงานหัวข้อ “Thai BL Series, Philippine Fandom, And Queer Affective Entanglements Across Southeast Asia” โดย Dr. Thomas Baudinette (Macquarie University)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต