ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร