อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงหลัก”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงหลัก”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญผู้สอนหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญผู้สอนหัวข้อ…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญผู้สอนหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญผู้สอนหัวข้อ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นวิทยากรอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นวิทยากรอบรม…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นผู้ประเมินผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ: การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นผู้ประเมินผลงาน…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัยเรื่อง “การถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัยเรื่อง “การถอดองค์ความรู้…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Social Life ประสบการณ์ชีวิตและการไกลบ้านในยุโรป”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพตำรา/หนังสือเรื่อง “การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย…

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง #ลิลิตตะเลงพ่าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง #ลิลิตตะเลงพ่าย…

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ราหู…จากภารตะสู่สายมูสมัยใหม่”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ราหู…จากภารตะสู่สายมูสมัยใหม่”…

ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์…

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส…

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้…

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาแห่งปีในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาแห่งปีในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม…

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย”…