ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี (อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30) และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง (อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 41) ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)