ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยจัดทำคำอธิบายเอกสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ Andrea Lösel อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ Andrea Lösel อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการพลักดันนโยบายสาธารณะให้กับบุคคลากรของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THA) ไปเป็นวิทยากรนำกระบวน…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “เรื่องราวชาดกในแบบเรียนไทยกับความแตกต่างในเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา : ข้อสะท้อนหน้าที่ชาวพุทธและความศรัทธาในสังคมไทย”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเพื่อให้ความเห็นต่อหนังสือ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในสังคมไทยปัจจุบัน”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีโดรนกับการทำนายผลผลิตทางการเกษตร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101E)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสือแบบฝึกทักษะความจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีเพื่อผู้เรียนระดับต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย…

ขอแนะนำ e-book “ตำนานเทพญี่ปุ่น จากบันทึกประวัติศาสตร์นิฮนโฌะกิ”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำ e-book ผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ตำนานเทพญี่ปุ่น จากบันทึกประวัติศาสตร์นิฮนโฌะกิ…

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข…

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ไวยากรณ์ไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ไวยากรณ์ไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9) โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา…

ขอแนะนำผลงานหนังสือออกใหม่ของอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโส ของภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานหนังสือออกใหม่ของอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโส ของภาควิชาฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565…

ขอแนะนำปริทัศน์หนังสือ “อิงอดีต สนองปัจจุบัน : คติชนสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอปริทัศน์หนังสือผลงานของศูนย์คติชนวิทยา ศิราพร ณ ถลาง และปรมินท์ จารุวร…

ขอแนะนำหนังสือ “ภาษาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ภาษาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ”…

ขอแนะนำหนังสือ “คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน ชุดวัจนวิวัฒน์ ลำดับที่ 1”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่ “คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน ชุดวัจนวิวัฒน์ ลำดับที่ 1” ของผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์…