ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการเสนอชื่อเข้ารอบ shortlist รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-2022 ด้านวัฒนธรรมและผลงานเชิงสร้างสรรค์ (Culture and Creativity Award) ในงานประกาศรางวัล Alumni Awards Thailand ประจำปี 2021-2022 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนาสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจาก University of Warwick และระดับดุษฎีบัณฑิตจาก University of St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร