ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประจำปี 2564 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย