จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร. อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการอ่านออกเสียงแบบฉับพลัน โครงการ “เสน่ห์เสียงไทย : การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปี 2024”  

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรื่อง “กนิษฐาธิราชนิพนธ์ : ยลรัตนะในพระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”