จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรื่อง “กนิษฐาธิราชนิพนธ์ : ยลรัตนะในพระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”