ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) จากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมเกาหลี ภาควิชาเกาหลีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง