ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย”

คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย” ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำเสนอความหลากหลายทางเพศในสื่อแขนงต่าง ๆ อุตสาหกรรมวาย ลักษณะข้ามชาติของปรากฏการณ์วายในสื่อต่าง ๆ วายกับ LGBTQ+ ในแง่ขนบวรรณกรรม ผู้เสพ และการขับเคลื่อนสิทธิทางการเมือง และทิศทาง แนวโน้ม ของการนำเสนอความหลากหลายทางเพศทั้งในไทยและต่างประเทศ งานเสวนาจะจัดในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ วิทยากรรับเชิญ คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ นามปากกา “ปราณประมูล” รศ. ดร. นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. พันพัสสา ธูปเทียน ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร และผู้กำกับการแสดงละครเวที ดำเนินรายการและร่วมพูดคุย โดย อ.ดร. ชัยรัตน์ พลมุข ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ In celebration of Pride […]

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนการศึกษา Higher Education…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Metaethics and Moral Psychology จากภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย University of Graz, Austria ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ทาง Zoom และ Facebook Live page: PhilosophyChula (จัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom ได้ ที่นี่

ขอเชิญชวนรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส 400 ปีชาตกาลโมลิแยร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส 400 ปี…