ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 การนี้ นิสิต 3 คนของหลักสูตรได้รับคะแนนความชื่นชมระดับสูงจากหัวหน้างานและมหาวิทยาลัย Auckland

หลักสูตรสหกิจศึกษานี้เป็นโครงการการเรียนรู้โลกในการทำงานซึ่งมีระยะเวลา 3 สัปดาห์ นิสิตจะได้มีโอกาสทำงานกับหัวหน้างานชาวนิวซีแลนด์และแก้ปัญหาในสภาพการณ์จริง ในแต่ละสัปดาห์​ 

From 27 June 2022 until 15 July 2022, BALAC students participated in the virtual microinternship organized by The University of Auckland. 

The virtual microinternship is a three-week work-integrated learning program for international students. Our BALAC students got to work with New Zealand employers on real world problems. Each week, the student teams are expected to complete the deliverables assigned by each company and meet up with mentors to track progress. The student teams compete in order to get to the final round, where their projects are selected to be presented to the clients. 

Our BALAC students did a brilliant work in professionally presenting their projects to their employers namely, Auckland Unlimited, University of Auckland, and Waka Kotahi, and receiving a high compliment.

The Faculty of Arts congratulates our students in this occasion for earning praises from the University of Auckland on their project reports, which enhanced their competencies, network of professional connections, presentation skills, and as well as business and sense of teamwork.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง