จดหมายข่าวเทวาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Auckland ประเทศนิวซีแลนด์