ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวอังศุรัตน์ ระยา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมนานาชาติด้านสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th International Conference of Information Science: ICIS 2022) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอังศุรัตน์ ระยา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมนานาชาติด้านสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th International Conference of Information Science: ICIS 2022) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Use of the Copenhagen Burnout Inventory to Assess Thai Librarians’ Burnout During the COVID-19 Pandemic” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินภาวะหมดไฟของบรรณารักษ์ไทย ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีบรรณารักษ์ไทยจำนวนทั้งสิ้น 20 คนจากห้องสมุดเฉพาะของภาครัฐ ช่วยตอบแบบสอบถามจำนวน 46 ข้อ ประกอบไปด้วยข้อมูลประชากรจำนวน 12 ข้อ สถานการณ์การทำงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19จำนวน 15 ข้อ และ ภาวะหมดไฟส่วนบุคคล ภาวะหมดไฟที่สัมพันธ์กับการทำงาน และภาวะหมดไฟที่สัมพันธ์กับผู้รับบริการตามแบบวัด Copenhagen Burnout Inventory (CBI) จำนวน 19 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าคำถามที่ใช้ในการสำรวจส่วนใหญ่นั้นสามารถนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลจริงได้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง