จดหมายข่าวเทวาลัย

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นหนังสือหายาก กรณีศึกษาหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”