จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร การรณรงค์ นโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ให้กับกรมอนามัย

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย