ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (สาขาปรัชญา) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน”
https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/index.php/2022/12/02/1873/?fbclid=IwAR1aJX9ZC0fbmOHWjSGhKbKjjJZOQpN-3BAuKAO0lORNor32X59A0-pAWxw

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทองผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล “วิทยานิพนธ์” และ “บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์” ได้ที่ #คลังความรู้ ภาควิชาภาษาไทย #ปริญญาเอก#วิทยานิพนธ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง