ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 871 วันที่ 26 มกราคม 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 871 วันที่ 26 มกราคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ (ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (ภาควิชาปรัชญา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤศ เอี่ยมหฤท (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. อาจารย์ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
2. อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
3. อาจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี (ภาควิชาประวัติศาสตร์)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง