อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 415 233 …

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ และอาจารย์ Aleksei Kosmakov ได้รับเชิญเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคกลางและตะวันออก)

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ และอาจารย์ Aleksei Kosmakov อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนโบริกานุเคราะห์ ไปเป็นกรรมการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยประเด็นการลักลอกงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การบริหารจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล: การดูแลรักษา การสงวนรักษาและอนุรักษ์”

ราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การ…

อาจารย์ ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล ได้รับเชิญปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการกิจกรรมวิชาการต่างประเทศ ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการผลิตสร้างความรู้ของชนชั้นนำสยามต่ออินเดีย พ.ศ. 2410 – 2455”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างหลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน และร่างหลักสูตรภาษาเกาหลี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในโครงการ Road to Scholar – Korean Studies

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเข้าร่วม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบส่งมอบและการประเมินคุณค่าเอกสาร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันการพูดเพื่ออาชีพ และการแข่งขันละครสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินงานวิชาการประเมินคู่มือเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คู่มือเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามหลักการสุขภาวะวิถีพุทธ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอักษร ภาษา วิทยาวรรณกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง“การตรวจชำระต้นฉบับตัวเขียน : วิธีวิทยาในการเข้าถึงวรรณคดีโบราณ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็น…

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์รายวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป
เป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์รายวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)…