ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับทุนไปอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสถาบัน FRANCOPHONIA ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง