ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้…

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ เรื่อง “สรรนิพนธ์สถานะนักประพันธ์ศึกษาในบริบทไทย”

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “สเปนวันเก่า เข้าใจวันนี้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยาย…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตัวละครเอกหญิงอีสานในนวนิยายแนวพาฝัน พ.ศ. 2536 – 2563”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อการวิจัยและการสอนภาษา”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล…

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ (Reviewer) ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมความรู้หลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากสถาบันไทยสิรินธร ไปเป็นวิทยากร…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “พวกแขกอินเดียที่คิดจะก่อการกำเริบต่ออังกฤษ”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…