ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วารสาร New Voices in Translation Studies ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารที่มีค่าการอ้างอิง SJR สูงสุด ใน 10% แรก (Tier 1)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับวารสาร New Voices in Translation Studies ซึ่งบริหารโดย International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารที่มีค่าการอ้างอิง SJR สูงสุด ใน 10% แรก (Tier 1) โดยอยู่ในลำดับที่ 28 จากวารสารทั้งหมด 982 ชื่อเรื่องในหมวด Literature and Literary Theory

และยังได้รับการจัดอันดับเป็นวารสารที่มีค่าการอ้างอิง SJR ในลำดับที่ 274 จากวารสารทั้งหมด 1159 ชื่อเรื่อง จัดอยู่ในระดับ Quartile 1 ของหมวด Linguistics and language ในฐานข้อมูล Scopus/SJR

วารสาร New Voices in Translation Studies ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดย IATIS ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัยด้านการแปล การล่าม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เป็นวารสารที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่คิดค่าตีพิมพ์ บรรณาธิการทำงานในฐานะอาสาสมัคร นอกจากนี้ยังรับตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่มีคุณภาพสูงของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิชาการสาขาอื่นที่ต้องการเริ่มต้นตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการแปล และนักวิจัยจากภูมิภาคที่ศาสตร์การแปลยังไม่เป็นวิชาที่แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศาสตร์การแปลอย่างยั่งยืน

ในพ.ศ. 2565 วารสาร New Voices in Translation Studies ได้เปลี่ยนระบบมาเป็น Open Journal System (OJS) ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำศูนย์การแปลฯ และ Co-Vice President ของ IATIS เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรียังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา (editorial board) ของวารสารอีกด้วย

https://newvoices.arts.chula.ac.th/index.php/en

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง