อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์: ภาพสะท้อนพฤติกรรมทางความคิดของนิโคลัย โกโกล หลัง ค.ศ.1840 กับสภาพสังคมรัสเซีย ผ่านวรรณกรรมเรื่องบันทึกคนบ้า

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง “สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง…

อาจารย์ ดร.กันตภณ อินทมาตย์ ได้รับทุนการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.กัณตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเลือกจากอุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ…

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต”…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้…

ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้…

คณะอักษรศาสตร์ได้รับอภินันทนาการชุดหนังสือ Harvard Classics จำนวน 50 เล่ม จากคุณสุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี นิสิตเก่าอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ได้รับอภินันทนาการชุดหนังสือ Harvard Classics จำนวน 50 เล่ม จากคุณสุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ…

ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดต้นฉบับงานเขียนในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต” ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวด…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรื่องเล่าจากรามายณะทมิฬ”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรื่องเล่าจากรามายณะทมิฬ” โดย ผศ.ดร.มนสิชา เอกปิยพรชัย University of Texas at Austin…

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โปโปล วูค์:ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายา (พิมพ์ครั้งที่ 2) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โปโปล วูค์:ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายา (พิมพ์ครั้งที่ 2) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล สาขาวิชาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2”

Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 2 ท่านได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่…

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครได้ ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพสื่อประชาสัมพันธ์นี้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ e-mail : artschula.scholarship@gmail.com