ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

– ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
– ดร.สารสิน วีระผล

2. บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา

3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ระดับ “ดีมาก”

– รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

4. รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

4.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

– รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

4.2 รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม

4.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร์

– วิทยานิพนธ์ เรื่อง “คติชนสร้างสรรค์จากความเชื่อเรื่องพญานาคในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.พจมาน มูลทรัพย์ ภาควิชาภาษาไทย (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข)

– วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การปฏิสัมพันธ์ของชาวอินโดนีเซียที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองกับชาวไทย: การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา และวัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม” โดย ดร.ดีอนา คาซา ภาควิชาภาษาไทย (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง)

4.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์

– วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยน ชาวไทยในประเทศเม็กซิโกและการสร้างสื่อโสตทัศน์เตรียมความพร้อม” โดย นายอรรถพล กระจ่างจาย สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ)

4.5 รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ที่มีผลงานดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

– หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ปีที่ 3)
หัวหน้าหน่วย: รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

5. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”

5.1 รางวัลระดับกลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า

– นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว (หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ)

5.2 รางวัลระดับกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

– นางอรวรรณ สุขเย็น (เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มภารกิจงานสารบรรณ พิธีการและอาคารสถานที่)

มหาวิทยาลัยจะจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง