ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม (Standing commitee of Education and Training Section) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) ตั้งแต่ปี 2023-2027
*** IFLA Education and Tranining Section ***

คณะทำงานการศึกษาและการฝึกอบรมมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมสมรรถนะทางวิชาชีพและเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ที่จำเป็นให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ
– Building Strong Library and Information Science Education (BSLISE) Working Group (https://bslise.org/)
– SET Training School
-Webinar Series for LIS Students

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ifla.org/units/set/

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง