อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th Haruki Murakami International Symposium 2023

อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Center for Murakami Haruki Studies, Tamkang University ไปเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงาน…

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา…

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม (Standing…

ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA) นำโดยคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง…

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับคัดเลือก​เป็นนักแสดงหลัก​ในภาพยนตร์ศิลปะสื่อผสม​ เรื่อง​ “Just Like Snakes”…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณณัฐพร เทพรัตน์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณณัฐพร เทพรัตน์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร ได้รับรางวัล Visionary Scenographic Strategies…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในการแสดงรอบปฐมทัศน์การแสดงโขนการกุศล ตอนพระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์…

ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของ…

ขอเชิญชมบันทึกการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ภาควิชาภาษาศาสตร์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย เมื่อวันจันทร์…

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ วางพวงมาลาถวายสักการะ…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากกลุ่มงานพัฒนาและการฝึกอบรมการบริการบนเครื่องบิน สังกัดฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการบนเครื่องบิน…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา…