ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกดังนี้

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
  • รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

  • อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกดังนี้

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

  • นางวราภรณ์ สมพงษ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ
[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง