ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บัณฑิตภาควิชาศิลปการละครได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. คุณขนิษฐา บุตรไชย มหาบัณฑิตศิลปการละคร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัล Silver Medal ประเภท Performing Arts จากการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2. คุณพิชญ์ไกร ไชยเดช นิสิตปริญญาโทศิลปการละคร สาขาบูรณาการข้ามศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดงานวิจัยนวัตกรรม มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 จากผลงานวิจัย “โปรแกรมการแสดงสื่อสาระเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งการฟื้นตัว (Resilience: Lecture Performance)”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง