คณาจารย์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 883 วันที่ 25 มกราคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 883 วันที่ 25 มกราคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป (ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ (ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)

2. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี (ภาควิชาภูมิศาสตร์)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง