สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์​ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และร่วมบำเพ็ญกุศลในการนี้ด้วย

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส 107 ปี การสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส 107 ปี การสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30 – 11.00 น.

ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ผู้แทน อ.บ. รุ่น 18 ที่บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ผู้แทน อ.บ. รุ่น 18 ที่บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวันภาษาฮินดีโลก 2567 (Vishva Hindi Diwas 2024)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 15:00-18:00 น. สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย, ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไทยแลนด์ฮินดีปริษัท-อาศรมวัฒนธรรมไทยภารต จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวันภาษาฮินดีโลก 2567 (Vishva Hindi Diwas 2024) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เมื่อเริ่มพิธีจุดประทีปและสวดสรัสวตีวันทนา ตามธรรมเนียมประเพณีของอินเดียแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน จากนั้นนายนาเกซ ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดีย ได้ขึ้นกล่าวพิเศษถึง บทบาทและความสำคัญของภาษาฮินดีที่กำลังมีมากขึ้นบนเวทีโลก ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเป็นผู้มอบ “รางวัลวิทยาทานวินายก 2567” แก่นายสุนิว โคธารี ผู้มีคุณูปการ สร้างคุณประโยชน์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่วงการอินเดียศึกษาในประเทศไทย ศูนย์อินเดียศึกษาได้ริเริ่มมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีนี้ จากนั้นเป็นกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางภาษาฮินดีของนักเรียน นิสิตนักศึกษาจาก 6 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

งาน TOWNHALL MEETING 2024 คณบดีพบประชาคมอักษรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดงาน TOWNHALL MEETING 2024 คณบดีพบประชาคมอักษรศาสตร์ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำเสนอแนวทางการดำเนินการของคณะฯ ในภาพรวมและด้านต่าง ๆ ประจำปี 2567 รวมถึงการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญของคณะฯ ที่ผ่านมา เช่น โครงการวิจัยทางด้าน SDGs โครงการ Green Team และโครงการของบุคลากรสายปฏิบัติการที่แสดงแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับการพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณบดี ทีมผู้บริหาร และประชาคมอักษรศาสตร์อีกด้วย

งาน “อมฤตพิทยา: 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” และงานฉลองอายุวัฒนมงคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ทรงเปิดงาน “อมฤตพิทยา: 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” และฉลองอายุวัฒนมงคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ ณ บางช้าง)” โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนสาขาวิชา และทอดพระเนตรการแสดงต่าง ๆ อาทิ การอ่านบทกวีภาษาสันสกฤตครบรอบ 50 ปีสาขาวิชาฯ ทรงฟังการเสวนา และการอ่านบทกวีแสดงมุทิตาจิตภาษาปรากฤต สันสกฤต และบาลี และการขับร้องเพลงอุทยานจามจุรี รักหนักแน่น การจัดงานครั้งนี้ เป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งสาขาวิชา และเชิดชูเกียรติคณาจารย์ประกอบกับเมื่อปี 2564 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี จึงได้จัดทําหนังสือ “อมฤตพิทยา” มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชา […]

คณาจารย์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 883 วันที่ 25 มกราคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 883 วันที่ 25 มกราคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป (ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ (ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 2. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี (ภาควิชาภูมิศาสตร์)

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2567

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2567 นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครได้ ผ่านการแสกน QR Code ที่ปรากฏในภาพสื่อประชาสัมพันธ์นี้ สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ e-mail : artschula.scholarship@gmail.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Khyentse Award Ceremony 2023

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Khyentse Award Ceremony 2023 จัดโดยฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ และ Khyentse Foundation เพื่อมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และรับฟังการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสแกน QR code ในโปสเตอร์

อาจารย์ อิสริยา พาที ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)

อาจารย์ อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนบางบัวทอง ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมธัชยาลัย โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในวิชาการศึกษาสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modern Education in Southeast Asia)

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในวิชาการศึกษาสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modern Education in Southeast Asia) ในหัวข้อ “การศึกษาสมัยใหม่ในฟิลิปปินส์”  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 11:00 – 14:00 น. ณ ห้อง สค.4-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศัพท์กวีจากภาษาบาลี-สันสกฤต” 

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศัพท์กวีจากภาษาบาลี-สันสกฤต”  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน