ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG)

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล จาก 7 ผลงานที่ได้นำเสนอ ดังนี้ 🎉👏

———————————————

👩‍🏫 การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation)

🏆1.รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (Overall best) และรางวัลยอดนิยม (Popular vote) กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และ การปรับตัว

🌏การวิเคราะห์ลักษณะฝนจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละช่วงของสภาวะเอนโซ

โดย นายเธียรชัย ทองเงิน และนางสาวปพิชญา พลนิ่ม

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี)

🥇 2. รางวัลความคิดริเริ่มดีเด่น (Best originality) กลุ่มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ

🌏 การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในประเทศไทยจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและความลึกเชิงแสงของอนุภาคแขวนลอยในอากาศด้วยสมการถดถอยพหุคูณและการเรียนรู้ของเครื่อง โดย นางสาวจิราภา หมื่นฤทธิ์ และ นางสาวอภิสรา อิสระธานันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์)

🥇3.รางวัลความคิดริเริ่มดีเด่น (Best originality) กลุ่มภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา

🌏การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย นายวีรวัฒน์ วันเสน และ นายอนุรักษ์ ระวังพาล

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชนิตา ดวงยิหวา)

🥇4.รางวัลการนำเสนอดีเด่น (Best presentation) กลุ่มพลวัตของเมือง ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

🌏การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 และสามย่านสมาร์ทซิตี้

โดย นายแก้วนิมิตร รุ่งเจริญกิจ และนางสาวณิชา ธนาวนิชกุล

(อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์)

———————————————-

👩‍🏫 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

🏆 1.รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (Overall best) กลุ่มพลวัตของเมือง ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

🌏 การศึกษาปัจจัยของพื้นที่ที่รับรู้และการเคลื่อนย้ายของนักเรียนภายในประเทศจากจังหวัดเพชรบูรณ์

โดย นางสาวพิชชาภา พัฒนากูล และ นางสาวชวิศา ศิริทิพย์

(อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล)

🥇2.รางวัลการนำเสนอดีเด่น (Best presentation) กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และ การปรับตัว

🌏การศึกษาการรับรู้และรูปแบบวิถีชีวิตของประชากรเมืองต่อปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

โดย นายปริญญเศรษฐ์ ปทานุคม

(อาจารย์ที่ปรึกษา:อ.ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์)

🥇3.รางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม (Certificate of Excellence) กลุ่มพลวัตของเมือง ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

🌏การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับการใช้ที่ดินในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

โดย นางสาวปุณยาพร อ่อนนิ่ม และนางสาววัลคุ์ฤดี พันธ์คํา

(อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง