รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 2402605 เศรษฐกิจการเมืองโลก ในหัวข้อบรรยาย “Literature on Transnational Corporations in Latin America” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 2402605 เศรษฐกิจการเมืองโลก ในหัวข้อบรรยาย “Literature on Transnational Corporations in Latin America” วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto  

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการและเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นกรรมการและเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 และทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4  โดยการประชุมครั้งที่ 1-1/2567 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทเพลงสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทเพลงสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตอง ชั้น 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ปศ403 สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและการสื่อสารกับสังคม วัฒนธรรม : ภาษารัสเซีย”

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ปศ403 สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและการสื่อสารกับสังคม วัฒนธรรม : ภาษารัสเซีย” ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:30 – 17:20 น. และวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:30 – 17:20 นณ ห้อง 11 – 804 ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสตรีวิทยา ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาเรื่อง “การออกแบบห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์และการใช้ Soft Power ในยุคชีวิตวิถีใหม่ : Reskill, Upskill & New skill” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาเรื่อง “การออกแบบห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์และการใช้ Soft Power ในยุคชีวิตวิถีใหม่ : Reskill, Upskill & New skill” ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14:45 – 16:15 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการจัดงาน HCI Hackathon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Bangkok ACM SIGCHI Chapter ไปเป็นคณะกรรมการจัดงาน HCI Hackathon ระหว่างวันที่ 13 – 15  มิถุนายน 2567 และเข้าร่วมกิจกรรม HCI Retreat ระหว่างวันที่ 15 – 16  มิถุนายน 2567 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 216 อารยธรรมไทย หัวข้อ “การหยิบยืมวัฒนธรรมต่างชาติ : อินเดียในฐานะรากเหง้าของอารยธรรมไทย”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 216 อารยธรรมไทย หัวข้อ “การหยิบยืมวัฒนธรรมต่างชาติ : อินเดียในฐานะรากเหง้าของอารยธรรมไทย” วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ อาคารสิริวิทยา ห้อง 129 มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤดี โลหผล ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิจัย โครงการอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)  

รองศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤดี โลหผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิจัย โครงการอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการครั้งที่ 62 “ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในหัวข้อ “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมลงพื้นที่และให้ความเห็นทางวิชาการในโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเข้าร่วมลงพื้นที่และให้ความเห็นทางวิชาการในโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2567 ณ จังหวัดหนองคาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ “เรื่องราวชาดกในแบบเรียนไทยกับความแตกต่างในเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา, ข้อสะท้อนหน้าที่ชาวพุทธและความศรัทธาในสังคมไทย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ “เรื่องราวชาดกในแบบเรียนไทยกับความแตกต่างในเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา, ข้อสะท้อนหน้าที่ชาวพุทธและความศรัทธาในสังคมไทย” ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14:30 – 17:20 น. ณ ห้อง 11 – 603 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กับสังคมร่วมสมัย Social in Love “เรื่องรักๆ กับเด็กสังคม” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กับสังคมร่วมสมัย Social in Love “เรื่องรักๆ กับเด็กสังคม” ในเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:30 – 17:30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร