บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1.รางวัลยกย่องบุคลากรที่ทำชื่อเสียงระดับนานาชาติและระดับชาติ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

– รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

2.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอก

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัทสัมพันธ์ของคำประสมภาษาไทยกับการกลายเป็นศัพท์ โดย ดร.ลีนา มะลูลีม

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์

3.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมในชุมชนอีสานที่มีภูมินามเกี่ยวข้องกับเรื่องคันธนาโดย นายปฏิวัติ มาพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ภาควิชาภาษาไทย

4.รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ที่มีผลงานดีเด่น

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (ปีที่ 4)

หัวหน้าศูนย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

5.รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ที่มีผลงานดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

– หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษา (ปีที่ 3)

หัวหน้าหน่วย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

– หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ปีที่ 3)

หัวหน้าหน่วย: รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

6. รางวัลคนดีศรีจุฬา

กลุ่มบุคลากรโครงการ “รู้หรือไม่” ประกอบด้วย

– นางสาวนฤมล สุวรรณเกิด

– นางสาวชัชฎาพรรณ สง่างาม

– นางสาวกฤติรดา บวรปุญโญทัย

– นางสาวดวงหทัย ธรรมสอน

– นางสาวภัทรวดี บุญประเสริฐ

– นางสาวจรรยา ยามาลี

– นายสถิตย์ ศิริบูรณ์

– นางวรรณภา จัดสนาม

– นางมนัสชยา ธารีศัพท์

– นายณัฐวุฒิ อ่วมจินดา

– นางสาวอัจฉรา ทาโพธิ์

– นางสาวธิราพร ดิลกชัยวิวัฒน์

– นางสาวมณฑณา จันทนะผะลิน

– นางสาวเสาวลักษณ์ อนุยุทธพงศ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง