รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญบรรยายพิเศษหัวข้อ “So bodhisatto, Jātakas mural paintings in the temples in Thonburi” (โส โพธิสตฺโต, ภาพจิตรกรรมชาดกในวัดฝั่งธนบุรี )

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญบรรยายพิเศษหัวข้อ “So bodhisatto, Jātakas mural paintings in the temples in Thonburi” (โส โพธิสตฺโต, ภาพจิตรกรรมชาดกในวัดฝั่งธนบุรี ) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศเยอรมนี) หรือ 19.00 -21.00 น. (เวลาประเทศไทย) จัดโดย Universität Hamburg ผ่านโปรแกรม Zoom

Asian TV Dramas and the Popular Mind in Southeast Asia, a conference

An invitation to:Asian TV Dramas and the Popular Mind in Southeast Asia, a conference May 20-22, 2024 (hybrid)Venue: The Verdure, 4 th Floor Henry Sy Sr. Hall, De La Salle University, 2401 Taft Avenue, Manila Organizers: De La Salle University and Chulalongkorn University This conference is open to the public, admission is free.  For onsite […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับรางวัลสุรินทราชา 2567 สาขานักแปลดีเด่น จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับรางวัลสุรินทราชา 2567 สาขานักแปลดีเด่น จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิจัยสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิจัยสังคม ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม

คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ เบิกบานแจ่มใส ปีใหม่ไทยแบบอักษรฯ”

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ เบิกบานแจ่มใส ปีใหม่ไทยแบบอักษรฯ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีอุปการคุณแก่คณะอักษรศาสตร์ที่ล่วงลับแล้ว พิธีสรงน้ำพระ และกราบขอพรจากอาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นำโดยนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ชมรมดนตรีไทย คณะอักษรศาสตร์ ในนามวงอักษราวาทิตบรรเลงเพลงประกอบพิธีด้วย โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นผู้แทนอาจารย์และบุคลากรอาวุโส กล่าวอำนวยพรในโอกาสสงกรานต์เถลิงศกใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมฟังชุดการเสวนาและบรรยายเรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังชุดการเสวนาและบรรยายเรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“ วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3w33g6H ที่นั่งจำนวนจำกัด 9:30-9:40 พิธีเปิด9:40-10:20 บรรณาธิการกิจ: กว่าจะเป็นอภิชญานศากุนตลัมภาษาไทย(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์) 10:20-10:45 จากดาบสกันยาสู่มหาราชินี: การรังสรรค์บทละครของกาลิทาส (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว) 10:45-11:10 ศกุนตลาในวรรณคดีสันสกฤตอื่น (อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ) 11:10-11:30 เมื่อศกุนตลาแต่งกาย: อลังการและความงามในอภิชญานศากุนตลัม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน โบษกรนัฏ) 11:30-11:55 ศกุนตลาในสายตาชาวโลก: การรับรู้เรื่องศกุนตลานอกอินเดีย(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เอกปิยะพรชัย)  * ในการนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จะนำหนังสืออภิชญานศากุนตลัมมาจำหน่ายในราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น * ชุดการเสวนาและการบรรยายจะมีการบันทึกและเผยแพร่ทางสื่อของคณะในภายหลัง

ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และสถาบัน) เข้าร่วมแข่งขันในงาน Microsoft ASEAN AI for Accessability Hackathon

ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Microsoft ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และสถาบัน) เข้าร่วมแข่งขันในงาน Microsoft ASEAN AI for Accessability Hackathon เพื่อนำเสนอไอเดียที่ AI และ Cloud จะสามารถสนับสนุนให้ผู้พิการขยายขีดความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft และศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 และนำเสนอไอเดียเพื่อเข้ารับการประเมินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 การแข่งขันจะเป็นประเภททีม ที่มีจำนวนสมาชิกระหว่าง 2-5 คน ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://aka.ms/AI4AHackTH หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญฟังเพลงสงกรานต์ 12 ภาษา กำกับดนตรีโดย รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญท่านฟังเพลงสงกรานต์ 12 ภาษา กำกับดนตรีโดย รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และบทเพลงส่วนหนึ่งแปลโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้อำนวยการผลิตโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดบทเพลงได้จากลิงก์นี้ https://bit.ly/12L_SongkranSong บทเพลง “สงกรานต์” ฉบับ 12 ภาษา ทำนอง & กำกับดนตรี : จารุณี หงส์จารุ เรียบเรียง & กำกับวง : วิรัช อยู่ถาวร บรรเลง : วงดนตรีเฉลิมราชย์ ภาษาเอเชีย 8 ภาษา คำร้องไทย : สิริกุล นรินทร์ แปลคำร้อง เกาหลี : แฮ จอง คิม จีน : ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ญี่ปุ่น : เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ […]

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A seminar on “Aphasia and Bilingualism,” co-hosted by the Faculty of Arts at Chulalongkorn University and the University of Hong Kong

Click here to (re)watch the seminar “Aphasia and Bilingualism,” co-hosted by the Faculty of Arts at Chulalongkorn University and the University of Hong Kong. This virtual event featured insightful presentations by esteemed speakers: – Professor Anthony Kong, PhD, Director of the Aphasia Research and Therapy (ART) Laboratory at The University of Hong Kong. – Ms. […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางปัทมา ฮอว์กินส์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน ณ University of Granada ราชอาณาจักรสเปน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดี (รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางปัทมา ฮอว์กินส์ บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน ณ University of Granada ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 15 – 19 เมษายน 2567 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 26th Staff Training Week International Relations: Looking Towards the Future ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ University of Granada เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้มีโอกาสได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติ ดูงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานด้านวิรัชกิจ

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น 2567 (Lauréats de l’AAEF 2024)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น 2567 (Lauréats de l’AAEF 2024) – สาขาศิลปะ วัฒนธรรม ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (อ.บ. รุ่น 24 และอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น พ.ศ. 2540) – สาขาครู/อาจารย์/นักวิชาการ รศ. ดร.ธิดา บุญธรรม (อ.บ. รุ่น 25) ดร. จงกล สุภเวชย์ (อ.บ. รุ่น 28) – สาขาสถาปนิก นักผังเมืองและวิศวกร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (อ.บ. รุ่น 41) – สาขาอักษรศาสตร์/การแปล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ (อ.บ. รุ่น 43) อ. ดร.สิริวรรณ […]

ขอเชิญรับชมบันทึกการถ่ายทอดงานเสวนา “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power Through Self-Directed Learning” ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล อาคารบรมราชกุมารี

บันทึกการถ่ายทอดงานเสวนา “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power Through Self-Directed Learning” ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล อาคารบรมราชกุมารี รับชมได้ที่นี่ วิทยากร: รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คุณธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญรับชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทาน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จะจัดการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทาน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันและระหว่างเยาวชนกับครอบครัว ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชนิพนธ์นิทาน 7 เรื่อง คือ เพลงดูควาย นิทานเรื่องเกาะ หลวงจีนสามรูป ศิลปินวาดไก่ ตาดีมือแป นิทานทาจิกีสถานเรื่อง นกคาฮา และนักดนตรีเถื่อน มาจัดแสดง โดยมีศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เป็นผู้สร้างบทและกำกับการแสดง อาจารย์สินนภา สารสาส ประพันธ์และกำกับดนตรี บุญพงษ์ พานิช ร่วมสร้างสรรค์และกำกับการแสดง […]