คู่มือปฏิบัติงาน

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2562

รางวัลรายงานการวิเคราะห์ ประเภท กล้าเรียนรู้  ประจำปี  2562

1.การวิเคราะห์ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางมนุษยศาสตร์จากแหล่งทุน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางวรรณภา  จัดสนาม

2.การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร โดยนางสาวกมลวรรณ  อักษร

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเบื้องต้นและลักษณะการรับบริการของผู้รับบริการทางวิชาการจากหอพระไตรปิฏกนานาชาติ โดยนางสาวนฤมล  สุวรรณเกิด

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีต่อเนื่อง  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การเข้าสังกัดวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางมาลี  สังข์จุ้ย

2.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการส่งบทความเข้าสู่วารสารอักษรศาสตร์ผ่านระบบ Thai Journal Online (Thai Jo)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาววราพร  พวงจันทร์หอม

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ลาป.พ)” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางกฤติยา  ทองเพ็ชร

4.คู่มือปฏิบัติงาน “ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยนางสาวทิพนิภา  ชื่นสกุล

5.คู่มือปฏิบัติงาน “การขอต่ออายุวีซ่าของลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาวภัทรวดี  บุญประเสริฐ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีเด่น  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “การขออนุมัติเชิญและขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรหน่วยวิชาอารยธรรมไทย” โดยนางสาวภัสรียา  จิรวงศานนท์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สำหรับอาจารย์” โดยนางวิภา  หอมศิริ

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางวิภา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการลงรายการสั่งซื้อ (key New Order) ทรัพยากรสารสนเทศด้านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” โดยนางสาวอัจฉรา  ทาโพธิ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำร่างตารางสอนตารางสอบ และการเปิดรายวิชาปิดรายวิชา แก้ไขรายวิชาตารางสอนตารางสอบระบบออนไลน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนายวรวิทย์ โก้สกุล

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดีมาก  ประจำปี  2562

ประเภทกลุ่ม

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการและวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสุปราณี  แย้มยิ้ม  นางสาวกัญฐณา  โสพันธ์

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางพุทธชาติ  รสหอม  และ  นางสาวสุจิตรา  หอมศิริ

รางวัลคู่มือปฏิบัติการ ประเภท  ดี  ประจำปี  2562

1.คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์” โดยนางสาวรวิวรรณ  ไชยภูมิสกุล

2.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” โดยนางสาววราภรณ์  นิ่มนวล

3.คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยนางสาวภัทรมาส  อู๋ชะนะภัย

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงานการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวดวงหทัย ธรรมสอน และ นางสาวผ่องศรี ศรีไพศาลเลิศ
 2. คู่มือปฏิบัติงานการขอมีใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดย นางสาวภัทรวดี บุญประเสริฐ
 3. คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(กรณีบุคคลทั่วไป) โดยนางกฤติยา ทองเพ็ชร
 4. คู่มือปฏิบัติงานการรับครุภัณฑ์บริจาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางสาวเกศินี สารแดง นางสุภาภรณ์ ฤทธิ์แตง และนางสาวณัฏฐ์ศศิ อรรคนิวาศ

 

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สำหรับภาควิชาสาขาวิชา โดย นางวิภา หอมศิริ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครนิสิตชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางปัทมา ฮอว์กินส์
 3. คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวิทยาภรณ์ วาระเพียง
 4. คู่มือปฏิบัติงานการสร้างประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS ให้อาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนางกรพินธุ์ บุตตะสิน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการขอวีซ่านักเรียนสาหรับผู้เรียน Intensive Thai Program โดยนางรัศมี สุวรรณกำเนิด

 

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท งานยุทธศาสตร์น่าชมเชย

 1. งานยุทธศาสตร์ หัวข้อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา/ลดเวลาล่วงเวลาในศูนย์/เพิ่มการเก็บค่าบูธในงาน Bookfair นางบุษกร ธรณี

 

รางวัลคู่มือปฏิบัติงาน ประเภท ดีต่อเนื่อง

 1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเบิกค่าตอบแทนให้กับผู้แปลและผู้อ่านงานแปลของหน่วยบริการงานแปลและงานล่ามศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวกมลวรรณ อักษร
 2. คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ โดยนางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนางสาววราพร พวงจันทร์หอม

คู่มือปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามยุทธศาสตร์ประจำปี 2559-2560

ฝ่ายบริหาร

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
 2.  คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการให้บริการงานแปลเอกสาร ของหน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ” โดย นางสาวกมลวรรณ อักษร
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าสอนพิเศษกรณีอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต”
  โดย นางสาวมนัชยา ชนะประเสริฐ
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “การเขียนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน” โดย นายสุธรรม โตฤกษ์

 

ฝ่ายวิชาการ

 1. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอลาศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางมาลี สังข์จุ้ย
 2. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการดําเนินงานเสนอชื่อนิสิตอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS)
  Programme ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววราพร พวงจันทร์หอม
 3. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางสาววิพาพร สอนสระคู
 4. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการการขอทุนวิจัยของคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ของหน่วยงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย นางวรรณภา จัดสนาม
 5. คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกับบริบทรายวิชาการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ ของ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์” โดย นางบุษกร ธรณี
 6. คู่มือปฏิบัติงาน “การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล (ใบส้ม) หน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียน” โดย นายวรวิทย์ โก้สกุล
 7. คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ โดย นางวิภา หอมศิริ