แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลี สำหรับผู้เรียนชาวไทย

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอ “แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลี สำหรับผู้เรียนชาวไทย” โดยอาจารย์อิสริยา พาที อาจารย์ประจำ และอาจารย์ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษ เป็นคณะผู้เขียนและผู้แปล

ซึ่งแบบเรียนแบ่งเป็น 5 หมวด หมวดละ 5 เล่ม ดังนี้
1. ธรรมชาติ
2. วิถีชีวิต
3. ประวัติศาสตร์
4. เศรษฐกิจและสังคม
5. วัฒนธรรม
แบบเรียนดังกล่าวได้แบ่งระดับเป็น A2, A2+, B1, B1+, B2, และ B2+ จำแนกตาม “หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ” โดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ปี พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำไฟล์การอ่านและคู่มือครู ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย
นิสิตและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-Book ตามลิงก์ข้างล่างค่ะ (ซึ่งทางสำนักพิมพ์กำลังทยอยลงหนังสือฉบับสมบูรณ์โดยใช้ลิงก์เดิม) http://kor.onion.co.kr/index.html

[post-views]