ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่บทความดังต่อไปนี้

“The Perils of Fiction Reading: Female Quixote and the Thai New Woman” โดย ผศ. ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ ตีพิมพ์ในวารสาร TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 , May 2022 หน้า 75-84
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

“Subjectivity and Revenge in Karen M. McManus’s One of Us Is Lying” โดย อาจารย์ ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ ตีพิมพ์ในวารสาร IAFOR Journal of Literature & Librarianship ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 , December 2021 หน้า 50-67
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

“On a Path towards Forgiveness: Garden-Practices and Aesthetics of Engagement in Tan Twan Eng’s The Garden of Evening Mists” โดย รศ. ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ตีพิมพ์ในวารสาร MANUSYA: Journal of Humanities ปีที่ 25 , June 2022 หน้า 1-22
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

“Death is Not a Lover”: An Ecofeminist Perspective on the “Extinction of Women in Cormac McCarthy’s The Road ” โดย อ. ดร.ศนิ ชาติอุดมเดช ตีพิมพ์ในวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies Volume 22, Issue 2, Pages 281 – 290 May 2022
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย