ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซีย

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซีย ?

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation จัดการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซียในศตวรรษที่ 19 ขึ้น เนื่องในโอกาสที่สาขาวิชาภาษารัสเซียได้เปิดสอนภาษารัสเซีย เป็นวิชาเอก ในปีการศึกษา 2566 ภายใต้กฎกติกา ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถเลือกบทกวีที่สาขาวิชาภาษารัสเซียคัดสรรมาได้อย่างอิสระจำนวน 1 บท ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแปลบทกวีที่เลือกจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย โดยไม่จำกัดฉันลักษณ์ ทั้งนี้บทกวี ที่แปลเป็นภาษาไทยจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน และสร้างสรรค์ด้วยความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเอง

2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องบันทึกคลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบ MP4 และมีน้ำหนักไม่เกิน 60 MB โดยจะต้องอ่านบทกวีที่เลือกเป็นภาษารัสเซียก่อน จากนั้นจึงอ่านคำแปลบทกวีเป็นภาษาไทย

3. การบันทึกคลิปวิดีโอขณะอ่านบทกวีจะต้องให้เห็นใบหน้าของ ผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดคลิปวิดีโอ (ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถใช้ดนตรี ภาพถ่าย ภาพวาด และรูปภาพอื่นๆประกอบคลิปวิดีโอ โดยจะต้องมี ความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทกวี)

4. คณะกรรมการจะตัดสินจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่แปลจากบทกวีภาษารัสเซีย การร้อยเรียงเป็นภาษาไทยที่สละสลวย แสดงให้เห็นถึงการใช้ทักษะด้านการแปล และจากความถูกต้องในการอ่านออกเสียงทั้งภาษารัสเซีย และภาษาไทย มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา น่าสนใจ และใช้เวลาได้ตรงตามที่กำหนด

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นของสาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

?รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด จำนวน 5000 บาท

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสด จำนวน 3000 บาท

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินสด จำนวน 2000 บาท

? ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกอันดับจะได้รับเกียรติบัตร และได้รับเชิญ ให้อ่านบทกวีดังกล่าวในพิธีเปิดงาน

Russian Cultural Week 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

?ระยะเวลาในการประกวด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยแนบลิงก์ไฟล์คลิปวิดีโอส่งมายังอีเมล์ Chanunporn.H@chula.ac.th โดยหัวเรื่องของอีเมล์ และ ชื่อไฟล์ ผู้เข้าประกวดต้องระบุว่า คลิปวิดีโอสำหรับการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซีย และ วงเล็บชื่อและนามสกุลของผู้เข้าประกวด เช่น คลิปวิดีโอสำหรับการประกวดการอ่านและแปลบทกวีรัสเซีย (ชนันพร เหมสกุล)

?ประกาศผลการประกวด วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ทางเพจ Facebook ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

? ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดูบทกวีที่สาขาวิชาได้เลือกสรรจำนวน 5 บททางลิ้งก์นี้ https://shorturl.asia/GngEO หรือสแกน QR-code บนโปสเตอร์ได้

[post-views]