จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเพื่อให้ความเห็นต่อหนังสือ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในสังคมไทยปัจจุบัน”