ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สำหรับชาวต่างชาติ แห่งแรกในประเทศไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะเปิดรับนิสิตใหม่ครั้งแรก สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 (มกราคม 2568)

โดยมีวัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างนักวิชาการที่มีทักษะและความสามารถสูงในการใช้ภาษาไทย มีความรู้รอบเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติได้

– เพื่อสร้างชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ เข้าใจความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาไทยขั้นสูงได้

หลักสูตรนี้มีให้เลือกเรียนทั้งแผน ก. (แบบวิชาการ) และ แผน ข. (แบบวิชาชีพ) เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ภาษาไทยในระดับสูงในแขนงอาชีพต่างๆได้ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักแปล ครู นักธุรกิจ NGO ฯลฯ

เงื่อนไขการรับสมัคร:

– เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

– จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

– มีความรู้ภาษาไทยในระดับกลาง (Intermediate) ขึ้นไป

– ชาวต่างชาติที่ผ่านการเรียนวิชา Lifelong Learning ของศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วได้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง

📣เปิดรับสมัครเร็วๆนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/CTFL/ma-tfl/

[post-views]