ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเรื่อง “อันดับชาร์ตเพลงเมลอนประเทศเกาหลีใต้ส่งอิทธิพลต่อยอดเข้าชม YouTube โดยรวมของศิลปินเคป็อบหรือไม่”

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเรื่อง “อันดับชาร์ตเพลงเมลอนประเทศเกาหลีใต้ส่งอิทธิพลต่อยอดเข้าชม YouTube โดยรวมของศิลปินเคป็อบหรือไม่” ซึ่งเสนอตีพิมพ์ในวารสารภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – ธันวาคม 2564)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง