จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเปิดหน้าต่างสู่แดนภารตะ: พหุศาสนา ภาษาและวรรณคดีในวิถีเซน (เรียนรู้ศาสนาเซนวรรณคดีและภาษาปรากฤตในบริบทสังคมอินเดียโบราณ)