จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดทักษะการแปลและการล่ามภาษาเกาหลีรอบที่ 2 (Oral Test) ระดับมัธยมศึกษา ในงานเสวนาทางวิชาการและการประกวดทักษะการแปลและการล่ามภาษาเกาหลีระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ข้อควรคำนึงในการตรวจประเมินตามตามข้อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล – ข้อกำหนดและการนำไปใช้ (มตช./ข้อกำหนดเผยแพร่) : จากประสบการณ์การตรวจประเมินเบื้องต้นมาตรฐานสากลคอร์ทรัสซีล”