ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรายงานการวิจัย ณ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรายงานการวิจัย เรื่อง “การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง – Practice of critical thinking for improving Ramkhamhaeng University students’ speaking skill in presenting arguments in German”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง