ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญจากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ตามโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (ด้านการสร้างแบบทดสอบ) เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 และในวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง